Dimarts 4

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

Treballar amb controvèrsies com a recurs per vincular elements del currículum, problemàtiques globals i perspectives ètiques, des de l’aula de ciències i de tecnologia.

APORTACIONS INTERESSANTS I IDEES CLAU

El Jordi Domènech ens presenta la dimensió científica de la ciutadania: Scitizenship (=science+citizenship). Actualment ens trobem en un moment de canvis en la concepció política de la societat, la ciutadania ja no volem delegar-ho tot i en moltes decisions hi participen coneixements delegats de la ciència i la tecnologia.

Fins ara es parlava de comprendre i decidir com a consumidors/es i ara incorporem decidir com a comunitat i actuar. Què fan els ciutadans/es competents científicament? Comprendre, decidir i actuar.

Esquema controvèrsiesImatge de Jordi Domènech

Comprendre vol dir fer una lectura crítica del context, per decidir tenint en compte i generant valors, fent proves i plantejant-se arguments que entraran en conflicte amb altres arguments de la controvèrsia. Per finalment actuar localment tenint en compte la globalitat, tenint un rol actiu i participatiu. Cada marc ens presenta habilitats i oportunitats didàctiques diferents.

És molt interessant aprofitar notícies i la publicitat per treballar temes científics, ja que en qualsevol missatge hi ha un model científic i actualment hi ha molts temes que presenten controvèrsies. Cal ajudar i acompanyar l’alumnat en la investigació crítica de les fonts d’informació i sobre les pseudociències, i és important fer-ho a través dels seus canals (webs, blogs, twitter,…). Veiem l’exemple de les etiquetes dels productes alimentaris, que sovint mirem acríticament i treballar a partir d’elles ens pot donar moltes oportunitats.

Darrere les decisions i les explicacions i argumentacions sempre hi ha els valors, la concepció del món i de les relacions amb els altres. Una proposta metodològica és presentar un dilema, seguidament proposar una lectura per fer-ne debat en grup i finalment demanar a l’alumnat un petit assaig per a que escriguin i argumentin.