Divendres 5 de Juliol – Neus Santmartí

Objectius de la sessió a càrrec de Neus Santmartí

 • La incorporació d’una mirada social i de justícia global a l’avaluació per competències en les àrees STEM

Aportacions interessants i idees clau

En aquesta sessió Neus Santmartí ens parla del canvi en l’avaluació si volem que promogui aprenentatges competencials que incorporin els valors.  En una primera part ens comparteix idees clau i ens posa alguns exemples de pràctiques d’avaluació. En la segona part proposa analitzar per grups algun projecte o proposta treballada aquests dies i pensar en què i com l’aniríem avaluant per tal que servís per aprendre (aplicant una dinàmica de coavaluació).

 

Els canvis en l’avaluació són els més lents i complexos: Tendim a aplicar noves “regulacions” sense que res canviï. Un canvi efectiu és un objectiu a mig
termini (com a mínim 3 anys).

Si no canvia l’avaluació no canvia res. Hem de passar d’una avaluació de l’aprenentatge cap a una avaluació per aprendre i, molt especialment, una avaluació plantejada com aprenentatge (Currículum de Finlàndia 2015).

Les persones que aprenen són aquelles que saben autoavaluar-se. Tots els estudis mostren que les “correccions” del professorat serveixen per molt poc i, en canvi, molt les coavaluacions i autoavaluacions.

Però, què caracteritza a les persones que saben autoavaluar-se (i, per tant, prendre bones decisions per millorar)?

 • Identifiquen els objectius de les tasques (saben perquè les fan).
 • Abans de fer una tasca anticipen i planifiquen les principals accions que cal posar en pràctica per dur-la a terme (Base d’Orientació).
 • Identifiquen els criteris d’avaluació, que es relacionen amb les accions anteriors.

El repte, com a docents, és ser molt transparents i evitar que només puguin aprendre els que tenen la capacitat ‘d’endevinar-nos’.

I sense oblidar que prevenir és millor que curar: “Ens posarem a prova per comprovar què hem après, però abans revisem quins seran els aspectes que hem de saber i saber fer”. “L’avaluació ha de servir per valorar el trànsit entre el que no se sabia a l’inici i que ara se sap (…). Implica l’apoderament del propi aprenentatge per part de l’alumne i ser conscient de la seva trajectòria (progressos, errors…) i del sentit de la seva qualificació”, Fernando Hernández, 2017.

Un exemple d’un procés d’avaluació al llarg d’un projecte:

Es fan activitats diverses per construir coneixements i, en algun moment, generalitzen i sintetitzen en què han de
pensar sempre que afrontin analitzar algun problema similar. Aquesta planificació –individual, en parelles o en equip (diversa) – s’avalua / regula per tal que no hi hagi errors i quedi ben emmagatzemada a la memòria (sovint externa).

Els alumnes també poden ser protagonistes de l’avaluació per qualificar resultats:

 • Poden proposar les preguntes/activitats més útils per recollir dades.
 • Poden ajudar a especificar i consensuar els criteris d’avaluació per analitzar-les i comprendre les causes de les dificultats.
 • Poden decidir què fer per millorar (i ajudar els companys a reconèixer-ho).
 • Poden fer una proposta de qualificació de resultats d’aprenentatges (que es pot comparar amb la del professorat).

Dificultats que es necessari superar:

 • Aprendre a reflexionar (metacognició):
  – Partir de mostrar exemples. No és un resum o descripció, ni una còpia del llibre o d’Internet, ni…
 • Compromís/continuïtat:
  – S’ha d’animar a realitzar-lo. Una hora específica a la setmana.
 • Centrat en la tutoria i/o en les competències més relacionades amb disciplines:
  – Moltes entrades, molt complex…

“L’èxit dels aprenentatges es juga més en la correcció dels errors i en l’autoregulació contínua que no pas en la genialitat del mètode” Philippe Perrenoud.

Recursos

http://www.fbofill.cat/publicacions/es-lavaluacio-de-lalumnat-un-mecanisme-demillora-del-rendiment-escolar
Hattie, J. (2017). “Aprendizaje visible” para profesores. Madrid: Ed. Paraninfo

Rúbrica avaluació projectes XcB http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/treballprojectes/rubrica-docentautoavaluacio-treballprojectes.pdf

Rúbrica proposada a Finlàndia: Phenomenon Based Learning Rubric